نور سنگ گرانیتی lghit stone Granite http://xenonstone.com/ led 石头光在树下 eShow Global
نور سنگ گرانیتی lghit stone Granite http://xenonstone.com/ led 石头光在树下

شرکت پرتو سریر انوشه ایرانیان

Iranian parto sarir anousheh co

Iran    City:Bojnurd

Contact information
Visible after login
Product Promotion Page

Light stairs نور پله
Comment
Product Details


:درباره شرکت 

  شرکت پرتو سریر انوشه ایرانیان از شرکتهای فعال در تکنلوژی جدید نورپردازی وتامین روشنائی صنعت راه و ساختمان ، و شهرسازی ازسال 1393 با طرح ابتکاری و اختراع نور سنگ در پارک علم و فناوری خراسان اسقرار یافته است .هسته اولیه شرکت با تخصص در علوم نانو [انم دکتر محبوبه نجات دکترای شیمی آقای دکتر علی معظمی دکترای عمران آقای نوید جبروتی فوق لیسانس معماری ومهندس امین جنتی لیسانس الکترونیک پس از تکمیل تحقیقات ده ساله خود (شش سال تحقیقات میدانی و چهار سال تولید نمونه ) موفق گردیدیم ، برای اولین بار از درون بتن مات نور را عبور داده و محصولی تحت عنوان  نور سنگ از اوایل سال 1397 به بازار جهانی ارائه دهیم .

خطیب 

مخترع نور سنگ مات

پاییز 1397


About company :

the company is an active in the filed of technilogy since 2013 with the invention of lghit stone in khorasan science and technology park . the core of the company ، after completing its ten- years research ، which was the first six years of research and four years of protoyping . succeeded in passing thrugh the mantel of lghit for the first time ، and products for the titel "stone lghit" from late 2018 market iran and world.

speciffcations :

super low consumption(1 to 12 watts)  -  extra low risk of 1.5 to 24 volts  -  lamp life more than 60.000 hours  -  resistant to heat and environmental stress  -  diversify supply oh cheap eneygy  -  variety of sizes and colcrs  -  acid resistant  -  water proof 

product use :

the pavement and street floor  -  metro and airport lines  -  green spece  -  interior and exterior of the bulding  -  resorts  -  road and great roads  -  tunnels and underpasses. 


۲۰۱۸۰۸۱۴_۲۰۴۲۴۱.jpg


Untitled.png

۲۰۱۷۰۸۲۱_۱۸۳۹۳۴-1.jpg

۲۰۱۸۰۸۱۴_۲۰۳۷۵۲.jpg
Comment
Comment